Algemene voorwaarden

Verkoopsvoorwaarden

Peeters Essen bvba

Versie: 2019-V1

De aankoopsvoorwaarden van een koper verbinden ons niet, zelfs niet wanneer wij er niet uitdrukkelijk tegen geprotesteerd hebben, behoudens in geval van ons schriftelijk akkoord.

Elke bestelling hetzij op basis van catalogus, tarieflijst, aanbod, vorige bestelling of op welkdanige wijze ook, geldt als erkenning van onderhavige Verkoopsvoorwaarden, zelfs zo de bestelling niet schriftelijk gebeurt of wanneer ze door de koper is ondertekend.

Aanbiedingen, prijsopgaven, offertes zijn steeds vrijblijvend en onder voorbehoud van alle rechten. Aanduidingen met betrekking tot de afmeting, gewicht, rendement, verbruik, vermeld in onze brieven, offertes, drukwerken, foto’s enzovoort zijn benaderend en kunnen nooit aanleiding geven tot enig verhaal.

De koper verbindt zich ertoe de goederen af te nemen binnen 14 dagen na ontvangst van het bericht dat de goederen ter beschikking zijn. Bij gebrek van afname binnen de 14 dagen heeft Peeters Essen bvba het recht de overeenkomst te ontbinden ten nadele van de koper, in welk geval een schadevergoeding verschuldigd is die gelijk is aan 20% van de koopprijs.

Annulatie van de verkoop is enkel mogelijk na schriftelijk akkoord van de verkoper. Daarenboven is bij aanvaarding van de annulatie de koper een vergoeding verschuldigd van 20% op het bedrag zoals vermeld op bestelbon of faktuur.

Tenzij uitdrukkelijk anders bedongen geldt de aflevering als definitieve goedkeuring van de gekochte goederen door de koper.

De door ons opgegeven leveringstermijn is louter informatief en kan in geen geval bindend zijn. Eventuele overschrijding van de indicatieve leveringstermijn kan nooit enige schadeloosstelling tot gevolg hebben. Het verstrijken van de indicatieve leveringstermijn ontbind de overeenkomst niet.

De fakturen zijn te betalen volgens afgesproken vervaldag zoals vermeld op de faktuur. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag zonder ernstige reden, wordt, 12% interest berekend. Klachten tegen de faktuur moeten binnen 8 dagen schriftelijk gedaan worden.

Voor alle geschillen zijn alleen de rechtbanken van het district van de verkoper bevoegd.

Garantie is alleen voorzien wanneer dit uitdrukkelijk vermeld is op de bestelbon/faktuur. Ook de termijn van garantie staat uitdrukkelijk vermeld op de verkoopovereenkomst/faktuur. Garantie is alleen van toepassing als het goed waarop de garantie van toepassing is volledig betaald is.

Garantie op verkochte goederen nieuw of gebruikt geld enkel voor constructiefouten en voor de duur zoals bepaald op de bestelbon/faktuur. De garantie is beperkt tot het vervangen of repareren van defecte onderdelen en nooit tot andere directe of indirecte schade.

De garantie is niet toepasselijk op materiaal, waarop gebreken voorkomen ingevolge van slijtage, slecht gebruik of nalatigheid, noch op materiaal dat na levering gewijzigd is.

Tussen de verkoper en koper wordt uitdrukkelijk overeengekomen, dat het eigendomsrecht betreffende het materieel, waarvan er in dit contract ( verkoopsovereenkomst/faktuur) sprake is, slechts zal overgedragen worden aan de koper nadat deze de volledige betaling van de prijs heeft uitgevoerd.

Niettemin gaan alle risico’s gekoppeld aan het verkocht goed over de koper vanaf het ogenblik van de levering. Dit zelfs indien de koper reeds de originele faktuur heeft ontvangen en die nog niet betaald heeft.

Horendonk 303a
2910 Essen
België

+32 3 667 2472
info@peetersessen.com

© 2019 Peeters Essen

Bel mij terug

VOLG ONS

Design door Visual4All