Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Peeters Essen bvba

Versie: 2020-V1

Artikel 1: Toepassingsgebied

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten die worden gesloten door PEETERS ESSEN BVBA, en maken er deel van uit, behoudens uitdrukkelijk, schriftelijk andersluidend beding en met uitsluiting van de voorwaarden van de medecontractant.

Door bestelling, op welke wijze dan ook, mondeling en/of schriftelijk, erkent de medecontractant van onderhavige voorwaarden kennis te hebben genomen en deze te aanvaarden.

Indien één of meerdere punten uit deze overeenkomst nietig worden verklaard of onuitvoerbaar blijken, heeft dit geen wijziging tot gevolg voor de andere punten van deze algemene voorwaarden. Dit zal in geen geval een reden kunnen uitmaken om deze voorwaarden als nietig te beschouwen.

Artikel 2: Prijs

De voorwaarden en prijzen vermeld op een offerte vanwege PEETERS ESSEN BVBA zijn tot 1 maand geldig na ontvangst van deze offerte, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Aanduidingen met betrekking tot de afmeting, gewicht, rendement en/of verbruik zijn steeds benaderend en kunnen nooit aanleiding geven tot enig verhaal.

Artikel 3: Betaling

Alle facturen zijn contant betaalbaar of via overschrijving op de maatschappelijke zetel PEETERS ESSEN BVBA, voor hun totaal bedrag en zonder ingebrekestelling voor de vervaldag.

Tenzij anders vermeld, zijn de facturen betaalbaar binnen de maand na factuurdatum.

De facturen wordt geacht aanvaard te zijn wanneer zij niet binnen de 8 dagen na ontvangst bij aangetekend schrijven worden betwist.

Artikel 4: Wanbetaling

Wanneer een factuur niet tijdig betaald wordt, behoudt PEETERS ESSEN BVBA het recht om de levering en/of uitvoering van nog uit te voeren werk te onderbreken tot de factuur betaald wordt, zonder dat hiervoor enige vergoeding verschuldigd is (exceptie van niet-uitvoering). PEETERS ESSEN BVBA bepaalt in dat geval eenzijdig wanneer de levering kan plaatsvinden, dan wel de werken opnieuw aangevat kunnen worden, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is. Wanneer PEETERS ESSEN BVBA door deze schorsing rechtstreeks of onrechtstreeks schade lijdt, zal de medecontractant deze schade dienen te vergoeden.

Indien een termijn van respijt werd verleend of in het geval van gespreide betaling, zal de laattijdige betaling van één termijn van rechtswege tot gevolg hebben dat het volledige factuurbedrag opeisbaar wordt.

Wanneer de facturen niet tijdig betaald worden, zijn van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling verschuldigd:

  • een intrest van 10 % vanaf vervaldag
  • een forfaitaire schadevergoeding van 10 % van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 125,00 EUR, onverminderd het recht van het PEETERS ESSEN BVBA om haar werkelijke schade te bewijzen en aldus een hogere schadevergoeding te vorderen.

Artikel 5: Uitvoerings- en of leveringstermijn

De leverings- en uitvoeringstermijnen worden steeds bij benadering gegeven. Eventuele overschrijdingen van de indicatieve leverings– en uitvoeringstermijn kunnen geen aanleiding geven tot om het even welke schadevergoeding. Het verstrijken van zulke termijn ontbindt de overeenkomst niet.

Levering geschiedt op de maatschappelijke zetel van PEETERS ESSEN BVBA, tenzij anders vermeld.

De medecontractant verbindt zich ertoe om koopwaren af te nemen binnen 14 dagen na ontvangst van het bericht dat de goederen ter beschikking zijn.

Bij gebreke aan afname binnen de 14 dagen heeft PEETERS ESSEN BVBA het recht om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen ten nadele van de koper, in welk geval een minimale schadevergoeding verschuldigd te begroten op 20 % van de verkoopprijs, onverminderd het recht van het PEETERS ESSEN BVBA om haar werkelijke schade te bewijzen en aldus een hogere schadevergoeding te vorderen.

Artikel 6: Verbreking

Overeenkomsten verbinden de partijen, zodat zij niet eenzijdig opgezegd, noch geannuleerd kunnen worden door de medecontractant, behoudens wederzijds akkoord. Bij verbreking van de overeenkomst, ten gevolge van een eenzijdig initiatief van de medecontractant, is, ongeacht de aanvaarding van de verbreking door PEETERS ESSEN BVBA, en behoudens andersluidende overeenkomst, een vergoeding verschuldigd zijn die gelijk is aan de reeds uitgevoerde prestaties en/of de reeds aangekochte materialen, verhoogd met een schadevergoeding van 20 % van de overeengekomen prijs, met een minimum van 150,00 EUR.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven eigendom van PEETERS ESSEN BVBA, zolang de factuur m.b.t. de goederen niet volledig werd betaald. De medecontractant verbindt zich er derhalve toe deze goederen niet te vervreemden, onroerend te maken of te verwerken alvorens volledige betaling.

Na levering gaat het risico ervan evenwel onmiddellijk over op de medecontractant, zelfs indien er alsdan nog geen (volledige) betaling geschiedde.

Artikel 8: Garantie

De aflevering geldt als definitieve goedkeuring van de gekochte goederen door de medecontractant.

Garantie is in principe uitgesloten, tenzij het recht op garantie uitdrukkelijk verleend zou zijn op de bestelbon, offerte en/of factuur.

Desgevallend wordt ook de termijn waarbinnen garantie zou kunnen worden verleend, uitdrukkelijk vermeld. Deze termijn neemt een aanvang bij levering en/of bij de start van de uitgevoerde werken.

Zelfs indien er uitdrukkelijk garantie werd bedongen, kan deze slechts ingeroepen worden t.a.v. PEETERS ESSEN BVBA onder de (cumulatieve) voorwaarden uiteengezet in onderhavig artikel, hetzij :

  • Garantie wordt uitsluitend toegestaan voor eventuele constructiefouten. Uitgesloten zijn derhalve gebreken ten gevolge van slijtage, slecht gebruik of nalatigheid.
  • Garantie is alleszins uitgesloten indien het goed waarop de garantie van toepassing zou (kunnen) zijn, (nog) niet volledig betaald werd.
  • Om zich op deze garantie te kunnen beroepen, dient de medecontract tijdig en overeenkomstig deze algemene voorwaarden een klacht te formuleren : Een klacht dient schriftelijk en gedetailleerd te worden geformuleerd en dient aangetekend verstuurd te worden.
  • Klachten i.v.m. constructiefouten of verborgen gebreken moeten onmiddellijk, uiterlijk binnen 2 dagen, na de ontdekking worden meegedeeld, op straffe van verval, alsmede binnen de uiterste garantietermijn, dewelke een vervaltermijn is.
  • De garantie is beperkt tot het vervangen of het repareren van defecte onderdelen, zonder enig recht op schadevergoeding in hoofde van de medecontractant.
  • Indien de medecontractant zelf, of door toedoen van een derde, tot herstelling of demontage overgaat van het gebrekkige materiaal, vervalt zijn recht om aanspraak te maken op de garantie.

Artikel 9 : Aansprakelijkheid

PEETERS ESSEN BVBA kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor schade die onrechtstreeks wordt veroorzaakt door de geleverde goederen en/of verrichte werken, noch voor enige gevolgschade.

In geen enkel geval zal de gehoudenheid van PEETERS ESSEN BVBA hoger kunnen zijn dan het factuurbedrag.

Artikel 10: Geschillen

Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst zullen worden behandeld voor de Rechtbanken van het Arrondissement Antwerpen.

Indien het geschil behoort tot de bevoegdheid van de Vrederechter, is de Vrederechter van Kapellen bevoegd.

Artikel 11: Toepasselijk recht

Alle overeenkomsten worden beheerst door Belgisch recht

Artikel 12: Privacy

PEETERS ESSEN BVBA is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die de medecontractant aan haar verstrekt of waarvan zij gebruik maakt. Deze verwerking vindt steeds plaats in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, dan wel op basis van het gerechtvaardigd (commercieel) belang. De medecontractant geeft hierbij uitdrukkelijk toestemming voor het gebruik van diens gegevens in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, alsook toestemming voor de verwerking van diens gegevens met het oog op (directe) marketing.

Voor eventuele vragen kan u steeds contact opnemen met de Alfons Peeters

 

Horendonk 303a
2910 Essen
België

+32 3 667 2472
info@peetersessen.com

© 2024 Peeters Essen

Bel mij terug

VOLG ONS

Design door Visual4All